Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie Pani/Pan mogą udostępnić Administratorowi podczas korzystania ze serwisu oraz wykorzystywania plików Cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmiany mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
 1. Administratorem danych osobowych jest Barbara Żurek; ul. Za Kościołem 32; 32-060 Liszki.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem oraz adresem e-mail: basiazurekwa@gmail.com i kontakt@basiazurek.pl, oraz pod numerem telefonu: +48 608380704.
 3. Kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail, formularz kontaktowy, media społecznościowe oraz inne kanały komunikacji przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe, na przykład imię i adres email.
 4. Administrator przykłada bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako “RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. DEFINICJE
ADMINISTRATORBarbara Żurek
Ul. Za Kościołem 32
32-060 Liszki
DANE OSOBOWEInformacje, które identyfikują lub pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, dane wrażliwe takie jak informacje o stanie zdrowia.
POLITYKANiniejsza Polityka Prywatności.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
SERWIS/SKLEPStrona internetowa pod adresem: https://basiazurek.pl oraz wszystkie jej podstrony, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia, przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem, zamówić informacje handlowe i marketingowe za pośrednictwem usługi Newsletter.
UŻYTKOWNIKKażda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, media społecznościowe prowadzone przez Administratora lub korzystająca z jednej, lub kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.
3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU?
 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyt.
 3. Administrator danych osobowych wchodzi w posiadanie danych Użytkownika w większości przypadków za sprawą działań Użytkowników tj. jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem, składa zamówienie, przesyła reklamacje, odstępuje od umowy, zapisuje się do Newslettera.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e=mail.
 5. W celu dokonania zapisu do Newslettera Administratora, Administrator zbiera następujące dane:imię, adres e-mail.
 6. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.
4. W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA?

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

 1. Przygotowanie i realizacja Umowy sprzedaży – a także realizacji uprawnień z niej wynikających. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 2. Analizy ruchu sieciowego, zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 3. Udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazanie zamówionej oferty i prowadzenie korespondencji. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO;
 4. Dostarczania i wyświetlania treści w Serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, pliki Cookies. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora bądź Towarach, Treściach Cyfrowych oraz badania opinii poprzez ankiety. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 7. Wykorzystywania Cookies na Stronie i jej podstronach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 8. Rejestracji i założenia Konta w Sklepie. Dane są przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 9. Wysyłania zapytania o udzielanie opinii o usługach i towarach Administratora przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą;
 10. W celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 11. Wysyłania zamówionych informacji marketingowych drogą elektroniczną (Newsletter). Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 12. Rejestracji i założenia konta w Sklepie. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
 13. W celu skontaktowania się z Administratorem zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w zakresie danych podanych fakultatywnie. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 12 RODO);
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • Prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych) (art. 77 RODO)

Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Użytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację umowy zawartej na odległość, wystawienie rachunku lub faktury albo podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

6. JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy bądź zakończenia realizacji Umowy.
 3. Zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży na odległość – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 4. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookies nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 5. okres przetwarzania danych może być przedłużony w pzypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i wzakresie, w jakim bedą wymagac tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnetrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególnosci przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostepem osób nieupoważnionych. W szcególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiazane do zachowania tych danych w tajemnicy. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szcególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu na przykład: hostingowi strony www; prowadzenia i wysyłki newslettera; obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych; serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym celu automatyzacji Newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, itp.;
 2. Dane osobowe moga być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europeejskim Obszarem Gospodarczym. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzuli umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie bedzie naruszać prywatności osób fizycznych.
 3. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebook Ireland Limited) wzakresie prowadzenia mediów społecznościowych;
 • Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców;
 • Fakturownia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP: 5213704420 w zakresie wystawiania dokumentów księgowych;
 • MailerLite limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02P593, Irlandia
 • Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do swiadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy ksiegowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 • Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

4. Podmiotom przetwarzającym dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

5. W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznożciowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

9. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.
 1. Ta strona internetowa używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plków cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzedzia na urządzeniu Uzytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Uzytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
 4. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administrtora.
 5. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta, przeglądając strony internetowe.
 6. Mogą one być odczytywane przez Administratora (“cookies własne”, które Administratorwykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a takżeprzez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (“cookies zewnętrzne”).
 7. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień plików cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunicia.
 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 9. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące: wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram; narzędzi analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.
10. LOGI SERWERA
 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; język; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce; godziny dostępu oraz adres strony, z której Użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i są wykorzystywane jako materiał pmocniczy służący do celów administracyjnych.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.
11. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.
 1. Administrator posiada profile w mediach społecznościowych facebook i Instagram (nazywane “fanpage’ami”). Na fanpage’ach regularnie publikowane i udostepniane sa tresci, oferty i rekomendacje produktów.
 2. Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania Użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram.
 3. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostep do ogólnych statystyk dotyczacych zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.